Doradztwo podatkowe Gliwice – uprawnienia i obowiązki doradców podatkowych

Doradztwo podatkowe w Gliwicach świadczy profesjonalne usługi obejmujące wszystkie aspekty działalności gospodarczej. Zawód doradcy podatkowego jest zawodem zaufania publicznego. Na osobę tą prawo nałożyło zarówno szereg praw, jak i obowiązków. Sprawdź, czym zajmuje się doradca podatkowy oraz czemu warto skorzystać z jego usług – http://ksiegowy.gliwice.pl/doradztwo-podatkowe-gliwice/.

Doradztwo podatkowe Gliwice – uprawnienia zawodowe

Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym, Dz.U. 1996 nr 102 poz. 475) przyznaje doradcom podatkowym istotne prawa. Należy podkreślić, że część z nich przeznaczona jest do konkretnej grupy zawodowej, a część przysługuje także przedstawicielom innych grup zawodowych. Szczególnymi uprawnieniami są:
– posiadanie prawa do wykonywania zawodu. W chwili wpisu na listę doradców podatkowych, osoba wpisana posiada prawo do wykonywania zawodu doradcy podatkowego oraz korzystania z nazwy „doradca podatkowy”. Aby zostać doradcą podatkowym należy spełnić szereg przesłanek podyktowanych przez ustawę, ale obligatoryjne jest także wydanie decyzji administracyjnej i doręczenie jej osobie zainteresowanej. Wpis na listę posiada charakter konstytutywny,
– tytuł „doradcy podatkowego” jest uprawnieniem dla tej osoby. Wyróżnia on prawdziwego profesjonalistę. Rynek usług księgowych i doradztwa prawnego, finansowego i ekonomicznego jest nasiąknięty różnymi zawodami świadczącymi usługi w tym zakresie. Nazwą „doradca podatkowy” przed nazwiskiem, posługują się wyłącznie osoby wpisane na listę doradców podatkowych. Należy podkreślić, że prawo zakazało korzystania z niego osobom uprawnionym do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Zakaz dotyczy także: biegłych rewidentów, adwokatów oraz radców prawnych. W niektórych sytuacjach osoby, które posiadają ten zakaz mogą zawodowo wykonywać czynności związane z doradztwem podatkowym, ale by móc posługiwać się tytułem muszą zdobyć odpowiednie uprawnienia,
– doradca podatkowy jest uprawniony do występowania w roli pełnomocnika. Ordynacja podatkowa normuje instytucję pełnomocnika w postępowaniu podatkowym, ale to ustawa o doradztwie podatkowym daje doradcy podatkowemu jako pełnomocnikowi dodatkowe uprawnienia do występowania w charakterze pełnomocnika w postępowaniu w zakresie sądowej kontroli decyzji administracyjnych w sprawach obowiązków podatkowych,
– doradca podatkowy jest uprawniony w materii sporządzania uwierzytelnionego odpisu udzielonego mu pełnomocnictwa,
– za świadczone usługi doradca pobiera wynagrodzenie. Doradcy przysługuje wynagrodzenie za czynności doradcy podatkowego w postępowaniu w zakresie sądowej kontroli decyzji administracyjnych w sprawach obowiązków podatkowych, stanowiących podstawę do zasądzenia przez sąd kosztów zastępstwa prawnego,
– doradca podatkowy może prowadzić księgi rachunkowe. Ustawa o doradztwie podatkowym przyznaje doradcy prawo do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, nie wprowadzając jednocześnie zasady wzajemności. Uprawnienia doradcy podatkowego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wynikają z ustawy i są niezależne od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków wynikających z odrębnych przepisów.

Doradztwo podatkowe Gliwice – obowiązki zawodowe

A jakie obowiązki ma osoba, która wybiera doradztwo podatkowe w Gliwicach jako swoją ścieżkę zawodową? Aktualnie obowiązujące przepisy prawa nakładają na doradcę podatkowego szereg obowiązków (Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym, Dz.U. 1996 nr 102 poz. 475). Niedopełnienie lub przekroczenie niektórych z nich skutkuje odpowiedzialnością dyscyplinarną doradcy podatkowego. Część z nich wpływa na przebieg procedury outsourcingu doradztwa podatkowego i rachunkowości. Wśród nich można wyróżnić:
– obowiązek postępowania w zgodzie z przepisami prawa, ze złożonym ślubowaniem i zasadami etyki zawodowej,
– dobowiązek stałego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych,
– obowiązek zachowanie tajemnicy zawodowej,
– obowiązek przechowywania przez 5 lat kopii sporządzonych pisemnie opinii i innych dokumentów,
– obowiązek sygnowania swoim nazwiskiem wszelkich pism sporządzonych w związku z wykonywaniem doradztwa podatkowego oraz zeznań i deklaracji wypełnionych w imieniu klientów,
– obowiązek opłacania comiesięczne składki na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej,
– zakaz reklamowania świadczonych przez siebie usług,
– zakazuje prowadzenia jednocześnie innej działalności gospodarczej oraz pozostawania w stosunku pracy lub stosunku służbowym, z zachowaniem wyjątków w ustawie przewidzianych.